Barley's Brewhaus

16449 Midland Dr, Shawnee KS 66217 (913) 268-5160
Cuisines and Dishes at Barley's Brewhaus:

Map of Barley's Brewhaus

Owner? Update your menu! Own Barley's Brewhaus? Update your menu online!